Vanessa tog sin juristexamen på Uppsala universitet och har även en fil. kand. i handelsrätt. Innan Vanessa började på Juristhuset var hon med och startade och drev en allmänpraktiserande juristbyrå. Vanessa kombinerar sina kunskaper inom civilprocessen med ett disciplinerat kampsportsintresse. I arbetet på advokatfirman biträder hon klienter löpande i olika civilrättsliga och familjerättsliga tvister. Utöver sitt arbete på byrån ägnar hon sig även åt att jobba som volontär läxhjälpare till barn och ungdomar i Rinkeby. Vanessa talar svenska, engelska och spanska. 

  • Vanessa åtar sig uppdrag som:
  • Brottmål (privat försvarare)
  • Målsägandebiträde och särskild företrädare för barn
  • Familjerätt, vårdnad, boende, umgänge, bodelning och arv
  • Offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen
  • Offentligt biträde i förvarsärenden (i frågor om verkställighet av utvisning- och avvisningsbeslut)
  • Offentligt biträde i mål enligt LVU, LVM, LRV och LPT
  • Allmän praktik

Ring Vanessa Karlsson för ett överenskommet fast pris för upprättande av testamente, äktenskapsförord, samboavtal, skuldebrev, gåvobrev samt övriga civilrättsliga avtal.