Prövningstillstånd - förhör utan försvarare

Tillbaka till arkivet

Advokat Martin Orler fick prövningstillstånd i hovrätten. Frågan gäller om förhör med en tilltalad ska få läsas upp i domstol om förhöret har genomförts utan försvarare närvarande, detta när den tilltalade inte entydigt avsagt sig rätten till försvarare.

Tingsrätten hade till stöd för en fällande dom använt uppgifter som den tilltalade lämnat vid ett polisförhör utan försvarare närvarande. Då den tilltalade inte entydigt avsagt sig rätten till en försvarare, och då den tilltalade uttryckligen begärt en namngiven försvarare, anser advokat Orler att tingsrättens dom är en kränkning av klientens rätt till en rättvis rättegång. 


Hovrätten för Övre Norrland har i mål RH 2017:38 analyserat såväl svensk praxis som Europadomstolens praxis i fråga om användbarheten av uppgifter som lämnats av en misstänkt vid ett polisförhör där den misstänkte inte har biträtts av en försvarare (jfr. Europadomstolens dom den 27 november 2009 i målet Salduz mot Turkiet, dom den 11 december 2008 i målet Panovits mot Cypern, dom den 24 september 2009 i målet Pishcalnikov mot Ryssland och dom 28 juni 2011 i målet Sebalj mot Kroatien. Även Hovrätten för Västra Sveriges dom i mål B 1132-10 och Svea Hovrätts dom i mål B 9446-13). För att uppgifter som en misstänkt har lämnat till polis utan biträde av en försvarare ska kunna läggas till grund för en fällande dom mot den misstänkte måste det, enligt ovan angiven praxis, föreligga speciella omständigheter av tvingande karaktär eller att den misstänkte entydigt avsagt sig rätten till en försvarare. Det är alltså inte tillräckligt att den misstänkte godtagit att ett förhör kan hållas utan försvarare. 


Avsägandet måste vara klart.