Mark Safaryan får förvarsbeslut upphävt

Tillbaka till arkivet

Biträdande jurist Mark Safaryan biträdde en klient som var undantagen från krav på visering när det gäller vistelser som inte överstiger 90 dagar under en 180-dagarsperiod förutsatt att hen är innehavare av ett biometriskt pass som utfärdats av det andra landet.

Klienten hade en kopia över ett biometriskt pass vilket också hade godtagits av svenska myndigheter.


Det fanns inget stöd för att det var fråga om en vistelse som skulle överstiga 90 dagar, varför utgångspunkten är att hen är fri från krav på visering.


Det tidigare avvisningsbeslutet var inte heller förenat med något förbud att återvända, varför avvisningsbeslutet enligt 12 kap. 23 § 4 st. UtlL inte kan verkställas på nytt. Eftersom det tidigare avvisningsbeslutet inte kan verkställas kom domstolen fram till att polismyndigheten inte haft grund för att ta klienten i förvar för att förbereda eller genomföra verkställigheten av det tidigare beslutet. Migrationsdomstolen konstaterade att det saknas grund för att hålla klienten i förvar. Förvarsbeslutet upphävdes och klienten försattes omedelbart på fri fot.

 

Detta är ett exempel på hur viktigt det är att vi verkar som en kontroll mot myndighetsbeslut. Denna gång var det biträdande jurist Mark Safaryan som hade framgång med att bringa reda i det underliggande omständigheterna. Marks nitiska arbete och omsorg för klientens bästa resulterade i att en människa inte behövde berövas sin frihet.